Rupert Spijkerman

Loopbaancompetentie

Een handboek voor de loopbaanadviseur

Loopbaancompetentie, management van mogelijkheden
Verschenen in 2000 bij Samsom KLUWER ISBN 9014066759

Auteurs : Rupert Spijkerman en Doreen Admiraal
Dit boek:"Loopbaancompetentie, management van mogelijkheden", is voortgekomen uit het boek "Studie en Beroepskeuze". Grondige literatuurstudie en fundamentele discussies hebben geleid tot een volledige herziening van het boek Studie en Beroepskeuze. Immers de relatie mens en arbeid is in de negentiger jaren ingrijpend veranderd. Er is sprake van dynamische arbeidsrelaties waarin mensen heel alert moeten opereren om zich te kunnen handhaven en ontplooien. De verantwoordelijkheid voor loopbaanprocessen wordt steeds meer bij de persoon zelf gelegd. Hij wordt verondersteld als een ondernemer, manager zijn eigen loopbaan aan te sturen. Dit valt niet mee. Menigeen kan hierbij een steuntje in de rug van een professionele loopbaanbegeleider goed gebruiken.
De huidige visie op arbeid en loopbaan vraagt om nieuwe concepten als basis voor het werk van iedereen die beroepsmatig met loopbaankwesties te maken heeft.

In dit boek zijn de nieuwste inzichten, visies en concepten op het terrein van loopbaanbegeleiding beschreven met het oog op de volgende lezers: studerend of werkend op het gebied van Personeel & Arbeid zoals Arbeid - en Organisatie psychologen, personeelsconsulenten, organisatie-adviseurs, arbeidsdeskundigen, arbeidsconsulenten, trajectbegeleiders, intercedenten, decanen en (studie)loopbaanadviseurs.

Hopelijk biedt deze herziene uitgave de kennis en inspiratie die u op dit moment nodig hebt om uw werk op het terrein van loopbaanbegeleiding te doen zoals u dat graag wilt.

De opbouw van dit boek

De boek bestaat uit drie gedeelten. In deel een behandelen we de gangbare invalshoeken van waaruit het verschijnsel loopbaan wordt bestudeerd. In deel twee behandelen we afzonder-lijke factoren die loopbanen van mensen vergaand beïnvloeden In deel drie werken we verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding uit op het terrein van de school- en arbeidsloopbaan.

In de eerste zes hoofdstukken wordt de loopbaan van mensen beschre-ven en geanaly-seerd. Daarbij wordt na de inleiding ( die u nu leest) aandacht besteed aan de vijf hoofd-stromen in de theorie-vorming met betrekking tot de loopbanen van mensen :
1. De matchingstheorie,
2. De ontwikkelingspsychologi-sche benaderingswijze,
3. De besluitvormings benadering
4. De maatschappelijke invalshoek ( vooral het sociologische perspectief )
5. De invalshoek van het ondernemerschap.

In een slothoofdstuk hoofdstuk 6 worden deze vijf optieken samengebracht. Hierbij wordt duidelijk ,dat men voor een goed begrip van loopbaanvraagstukken alle vijf de invals-hoeken nodig heeft.

In deel twee worden twee thema's uitgewerkt. De betekenis van de individuele zelfbepa-ling voor de keuze en de betekenis van bepalende factoren, die de persoon niet onder controle heeft. In hoofdstuk 8 wordt identiteit en zelfsturing behandeld als factor van zelfbepaling in de loopbaanprocessen.
In het daaropvolgen-de hoofdstuk 9 t/m 13 worden enkele centrale factoren nader geanaly-seerd, waardoor de persoon bepaald wordt in zijn of haar individuele keuze. Er is hierbij natuur-lijk gekozen voor die factoren, die in de begeleiding van het individu een belangrijke rol spelen. De intellectuele capaciteiten van de persoon als een bepalen-de factor bij de keuze wordt in hoofdstuk 9 behandeld. In hoofdstuk 10 wordt de motivatie als richtinggevende factor voor de loopbaan beschre-ven. Sekse en etnische herkomst worden in volgende hoofdstukken onder loupe genomen.

In deel drie van het boek staat de dienstverlening bij loopbaanvraagstukken centraal.
In hoofdstuk 14 wordt het terrein van dienstverlening afgebakend en worden kernbe-grip-pen nader omschreven. In de volgende hoofdstukken wordt ruimte ingeruimd voor de volgende onderwerpen Loopbaanbegeleiding en coaching in hoofdstuk 15. Het opsporen, en beoordelen van talent in hoofdstuk 16. Informatievoorziening en loopbaan in hoofdstuk 17. Loopbaanbegeleiding binnen het onderwijs in hoofdstuk 18. Het bevorderen van loopbaanmobiliteit in hoofdstuk 19. In hoofdstuk 20 volgt tenslotte een afronding van dit derde deel over de vraag hoe we loopbaanvraagstukken in de 21ste eeuw het beste kunnen begeleiden.